06-16012860

Algemene voorwaarden SadaSiva

Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Na de maximale termijn van het lidmaatschap (3 of 12 maanden) wordt de kaart zonder opzegging en zonder toezegging van een nieuw termijn verlengd voor onbepaalde tijd met een maandkaart en is dan per maand opzegbaar.

De betaling geschiedt vooraf.
Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Lessen worden binnen het gestelde termijn gevolgd.

Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de deelnemer in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is SadaSiva gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. de deelnemer de toegang tot de lessen te weigeren. Tevens is Sadasiva alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Indien de deelnemer in de eerste lidmaatschapsperiode waarvoor de overeenkomst is gesloten driemaal met tijdige of volledige betaling in gebreke is gebleven, zullen de resterende bedragen ineens en direct opeisbaar zijn.

Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het lidmaatschap wordt zonder opzegging en toezegging van een nieuw termijn verlengd voor onbepaalde tijd met een maandkaart voor onbeperkte deelname. De betaling voor de nieuwe termijn is verschuldigd op de laatste dag van het te verstrijken termijn.

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico.
Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

SadaSiva aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiƫle of immateriƫle schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

SadaSiva is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van SadaSiva, dienen te worden vergoed.

Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg tussen deelnemer en SadaSiva het lidmaatschap voor bepaalde tijd opgeschort worden.

SadaSiva behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

 

Annuleringsvoorwaarden workshops:

Bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van de workshop vindt restitutie van het bedrag plaats. Bij annulering vanaf een week voor aanvang vindt geen restitutie plaats.

Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en SadaSiva is Nederlands recht van toepassing.

 

Huisregels

Schoeisel is niet toegestaan in de lesruimte. Ook het meebrengen van drinken anders dan water is niet toegestaan.

 

September 2018.